องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวิทยุโลก หรือ World Radio Day ซึ่งได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแล้ว โดยเห็น ว่า วิทยุกระจายเสียงเป็นช่องทางสำคัญในประเทศที่ประชากรหนาแน่น และเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง การศึกษาแก่ผู้คนได้ครั้งละจำนวนมาก รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคม ซึ่งยูเนสโกได้เรียกร้องให้ทุกประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิทยุกระจายเสียงโลกโดยให้ร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานกระจายเสียงระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับสากล หรือองค์กรเอกชนและสาธารณชน

wrd2016