วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2018 ทีมงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุที่อยู่ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร คุณวรรณา เป็นผู้ฟังที่ฟังรายการมานานนับ 10 ปี เป็นผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นเพราะเดินไม่ได้ มีอาชีพรับซ่อมรองเท้าเปลี่ยนซิปกระเป๋าแต่ก็ไม่ค่อยมีงานเพราะต้องทำด้วยมือเนื่องจากไม่มีทุนในการซื้อจักรเย็บ อาศัยอยู่กับหลานชายที่มีครอบครัวแล้ว ซึ่งรายได้ที่จะต้องจ่ายในชีวิตประจำวันมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ทีมงานมีโอกาสหนุนใจ อธิษฐานเผื่อคุณวรรณาและมอบวิทยุไว้ให้ฟังรายการเพราะเครืองเดิมที่เคยฟังพังฟังไม่ได้มาหลายเดือนแล้ว คุณวรรณาเป็นคนหนึ่งที่เชื่อพระเจ้าผ่านทางรายการวิทยุและเคยไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ดังนั้นในการไปเยี่ยมคุณวรรณาครั้งนี้ทีมงานได้เชิญคริสตจักรธารพระพรร่วมทีมในการเยี่ยมเยียนด้วยเพื่อที่จะติดตามเลี้ยงดูและหนุนใจต่อไป ขอขอบคุณ ศจ.สมบัติ  ตระกูลธนศาลและคริสตจักรธารพระพร มา ณ ที่นี้ด้วย หลังจากนั้นทีมงานได้ไปเยี่ยมคุณมาลีและคุณแม่บุญช่วย คุณมาลีเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้าผ่านการรับฟังรายการวิทยุ ทีมงานได้รับการต้อนรับอย่างดีและเตรียมอาหารกลางวันที่จะทานร่วมกันด้วยและเรามีโอกาสได้ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าร่วมกันและพูดคุยหนุนใจกัน อธิษฐานเผื่อสุขภาพของคุณมาลีที่มีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ในช่วงของการพักรักษาตัว และการไปเยี่ยมคุณมาลีและคุณแม่บุญช่วยทีมงานได้เชิญคริสตจักรธารพระกรกรุงเทพฯร่วมทีมเยี่ยมเยียนด้วยเพื่อที่จะติดตามเลี้ยงดูและหนุนใจต่อไปขอขอบคุณ ศจ.วาทะ ใฝ่เด่นดี และคริสตจักรพระกรกรุงเทพฯมา ณ ที่นี้ด้วย ก่อนกลับสำนักงานทีมงานมีโอกาสได้แวะเยี่ยมคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีเพื่อให้ทางคริสตจักรช่วยประชาสัมพันธ์ในการรับฟังรายการวิทยุกับชุมชนรอบข้าง ซึ่งทีมงานได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางคริสตจักร ขอขอบคุณ อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร และคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำในการเยี่ยมเยียนผู้ฟังและความร่วมมือของคริสตจักรท้องถิ่นในครั้งนี้และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนและอธิษฐานเผื่อพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางวิทยุอย่างดีเสมอมา ขอบคุณและขอบคุณจากใจทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ