วันอังคารที่ 29 มีนาคม ทีมงานรายการวิทยุจากต่างประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้พบปะทักทายและได้ชมการเล่นดนตรีไทยและฟังเพลงไทยเดิม และได้เดินชมแผนกต่างๆ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12