เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุที่หมู่บ้านม้ง จ.ตาก พบกับคุณแจ่งซึ่งเป็นผู้ฟังรายการเพื่อนใจมาตั้งแต่อายุ 15 ปัจจุบันอายุ 35 ทีมงานได้ร่วมทานข้าวและสัมภาษณ์คุณแจ่ง หลังจากนั้นทีมงานได้แจกวิทยุ หนังสือ และเสื้อผ้าไว้สำหรับแจกให้กับผู้ที่ขาดแคลน