ภารกิจของทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2016
–    ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุที่หมู่บ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 5 และหมู่บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7และ หมู่ที่ 8
–    เยี่ยม คจ.ทุ่งพระพรโคกน้อย ฝากแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานให้กับอ.วิโรจน์  แก้วสะอาด ผู้รับใช้แจกให้กับพี่น้องในวันอาทิตย์
–    เดินทางจากบ้านโคกน้อย อ.ตระการพืชผลไปคจ.ร่มพระคุณหนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่
–    ในตอนเย็น ร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมกับพี่น้องคจ.ร่มพระคุณหนามแท่งกับศจ.ทวี  บุญราศรี ศิษยาภิบาล

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20