เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2017 ได้มีมิชชั่นนารีภายใต้สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐก่อนที่จะเดินทางไปเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดต่างๆในประเทศไทย